เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ (ด.ร.1) แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ด.ร.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน คำร้องทะเบียนพาณิชย์ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์) คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ (อภ.1) แบบคำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (แบบ ต.1) คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คำขอร้องเรียนการทุจริต แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีขอด้วยตนเอง) แบบฟอร์มใบสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน แบบคำร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ